Avís Legal

CENTRE COMERCIAL EL NOU PUNT, SLU (d’ara endavant, Epizen) domiciliada a l’Avinguda Meritxell, número 11, 5ª planta, AD500-Andorra la Vella, Principal d’Andorra, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra, amb número 19881, Llibre S-317, Foli 311-320, inscrita el 2 de febrer de 2021, i número de Registre Tributari L-714975-V corresponent amb la gestora responsable del nom de domini www.epizen-andorra.ad (d’ara endavant, el “Lloc web”). Pot contactar amb nosaltres a través del següent formulari de contacte.

 

1. CONDICIONS D’ÚS GENERAL

 

L’Usuari accedeix voluntàriament al Lloc web, la qual cosa implica que la utilitzaran conforme el present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o costums.

Vostè ha de saber que:

 • La utilització d’aquest Lloc web suposa l’acceptació del present avís legal i les condicions contingudes en el mateix.

 • Les pàgines web integrades en aquest Lloc web poden ser lliurement visitades pels usuaris.

 • Epizen es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut del present avís legal, per tant, i per la correcta utilització del Lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

 • Epizen posa a la disposició de l’usuari a través del Lloc web l’accés a enllaços que permeten la compravenda de productes de empreses integrades al grup i/o altres empreses. Els serveis oferts per tercers estan sotmesos a les seves pròpies condicions per la qual cosa Epizen no assumeix cap responsabilitat sobre aquest extrem.

 • Epizen es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Lloc web, la presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, Epizen es reserva el dret de modificar i/o emetre totalment o parcialment els continguts del Lloc Web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Epizen es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al Lloc Web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

 

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

© 2022, CENTRE COMERCIAL EL NOU PUNT, SLU. Tots els drets reservats.

 • Aquest Lloc web i els continguts inclosos en el mateix (articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, ets.) estan protegits per la legislació vigent de propietat industrial i intel·lectual i son propietat de CENTRE COMERCIAL EL NOU PUNT, SLU o de tercers que han autoritzat el seu ús a Epizen, quedant expressament prohibida l’explotació sense la corresponent autorització d’Epizen.

 • No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del Lloc Web sense el consentiment previ i per escrit de CENTRE COMERCIAL EL NOU PUNT, SLU.

 • L’accés a aquest Lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix per part dels usuaris.

 • Es permet la creació d’enllaços (“links”) a aquesta Web, sempre que siguin a la pàgina principal o es facin utilitzant la opció de compartir contingut que el mateix lloc web posa a disposició dels usuaris. Es prohibeixen expressament els enllaços profunds a altres pàgines (“deep link”), el seu emmarcat (“framing”) així com qualsevol altre no autoritzat. En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un “link” o “hiperenllaç” entre la seva Web i aquest Website, hauran de recaptar l’autorització expressa i per escrit d’Epizen, sense que això impliqui una relació entre aquesta i el titular de la pàgina sobre la qual s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació per part d’Epizen dels seus continguts o serveis.

 • Queda absolutament prohibit l’ús del Lloc Web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

 

3. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

 • Epizen es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

 • Epizen no serà responsable en cas que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapin del control d’Epizen i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culposa del usuari i/o tinguin el seu origen en causes de força major.

 • La informació continguda en aquest Lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per assegurar la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Epizen no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis de la seva utilització.

 • Aquest Lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, utilitat o exactitud, no es por responsabilitzar a Epizen. La incorporació d’un enllaç en aquest Lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització. La decisió d’utilitzar-los es responsabilitat dels usuaris.

 • Epizen no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest Lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

 • Epizen no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest Lloc web.

 

4. RESPONSABILITAT DE L’ÚSUARI

 

L’ús d’aquest Lloc Web i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari.

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del Lloc Web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers, la recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del Lloc Web. Davant qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat del Lloc Web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel Lloc Web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

 

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, LQPD), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest Lloc Web que qualsevol dada personal facilitada a Epizen serà tractada amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.

El responsable del fitxer és CENTRE COMERCIAL EL NOU PUNT, SLU en qualitat de responsable del tractament, identificat a la capçalera d’aquest document.

Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats indicades a la política de privacitat.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Epizen l’informa que disposa dels dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

L’informem que aquest Lloc Web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva en el següent enllaç. Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent enllaç.

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

 

 • Les condicions d'aquest Lloc web i les relacions entre l'usuari i Epizen es regiran per la legislació i jurisdicció andorrana.

 • Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i Epizen, ambdues parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra.

 

Text actualitzat a 30 de Maig de 2022.